จำหน่ายอุปกร์เซฟตี้
 Your Smart Safety Model ...
search
 
 
 
  หน้าแรก สินค้าและบริการ โปรโมชั่น เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา บทความความปลอดภัย  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปลอดภัยไว้ก่อน
ติดต่อสอบถามอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
สินค้าเซฟตี้ของเรา
 
 
   CATEGORIES / หมวดหมู่สินค้าเซฟตี้
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
ถุงมือนิรภัย
รองเท้าเซฟตี้
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี
แผ่นป้ายสัญลักษณ์
อุปกรณ์จราจร
อุปกรณ์ดับเพลิง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม
   
อุปกรณ์สินค้าเซฟตี้ลดล้างสต๊อก
Download catalogue safety
สมาคมความปลอดภัย

สำนักงานใหม่ Zeko Safety Solutions

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Link ที่น่าสนใจ

- WMS
- โปรแกรมคลังสินค้า
- Safety Thailand Blog
- Pick to Light

                            การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)

จะเห็นได้ว่าขบวนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นขบวนการหนึ่งที่ใช้ค้นหาอันตรายที่แฝงมากับการทำงาน ซึ่งจะนำมาใช้กำหนดแผนการปรับปรุงงานให้ปลอดภัยได้

1. ศึกษาและบันทึกขั้นตอนของงานเพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่มีอยู่หรือแฝงอยู่ในงานนั้น 
2. กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงาน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง , ลด , หรือขจัด รวมทั้งการป้องกัน , ควบคุมอันตรายนั้น  

หน่วยงานที่ได้นำเอาวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังแล้วจะช่วยให้การ ทำงานสำเร็จโดยรวดเร็วและราบรื่นลดการเกิดอุบัติเหตุ ขวัญของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้นและส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในที่สุด 
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยอาศัยหลัก 3 ประการ คือ 
1. ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
2. ประเมินผลของอันตรายนั้น 
3. หามาตรการป้องกันหรือควบคุมอันตรายนั้น   

ผู้ดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย   

ผู้ดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ควรจะเป็นผู้ที่เข้าใจ Process ของงานเป็นอย่างดี สามารถแยกแยะขั้นตอนของงานและทราบถึงอันตรายที่แฝงมากับขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนั้นแล้วยังทราบถึงขนาดความรุนแรงของอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายนั้น 

   พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะวิเคราะห์    

ในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนั้น พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เป็นอย่างมาก เป็นทั้งผู้ช่วยเหลือในการให้คำตอบในขั้นตอนต่าง ๆ หรือเป็นตัวอย่างสาธิตเพื่อวิจัยหาอันตรายที่แฝงมากับขั้นตอนการทำงาน ดังนั้นจึงควรจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้ 
1. ควรเลือกพนักงานที่มีประสบการณ์ในงานนั้น และเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการเฝ้าสังเกตการทำงาน 
2. ควรชี้แจงให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงอันตรายเพื่อการขจัดและการควบคุมอันตรายนั้น มิใช่เป็นการเฝ้าสังเกตเพื่อจับผิดพนักงาน 
3. ควรจะให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน การหารือเกี่ยวกับอันตรายที่แฝงอยู่ในงานนั้นและการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. เลือกงานที่จะวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย 

2. การดำเนินการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย 
2.1แยกงานที่จะวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนย่อย 
2.2 ค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน 
2.3 การเสนอแนะเพื่อป้องกันอันตรายและปรับปรุงแก้ไข 

3. การปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นระยะ 
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เริ่มจาก 
1. พิจารณาเลือกงานที่จะวิเคราะห์จากงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
2. งานที่ได้รับการเลือกเพื่อการวิเคราะห์มักเป็นงานที่มีอันตรายและความสำคัญสูงสุด 
3. ควรจะชี้แจงและหารือกับพนักงานที่ทำงานนั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วจึง 
4. แบ่งแยกงานที่จะวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ต่อไป 
5. ค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ขั้นต่อไปก็ 
6. เสนอแนะเพื่อการป้องกันอันตรายและปรับปรุงแก้ไขของแต่ละขั้นตอน 
7. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ 
8. จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นระยะ เพื่อให้การวิเคราะห์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การเลือกงานที่จะวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย 

โดยปกติแล้วงานทุกงานควรจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานพิเศษหรือ
งานประจำ แต่การที่จะเลือกเพื่อทำการวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นไปตามระดับอันตรายและความสำคัญของ
งานนั้น ในการจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ ควรจะพิจารณาจากสถิติ , ข้อมูล และรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานดังเช่น 
1. ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของงาน 
2. ความพิการที่เกิดจากการทำงานในแต่ละงาน 
3. ลักษณะของความรุนแรงที่แฝงอยู่ในงาน 
4. งานใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องมือชนิดใหม่

การดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
ก่อนที่จะเริ่มลงมือวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ควรจะได้ทำการสำรวจสภาวะแวดล้อมของงานนั้น ๆ โดยใช้แบบฟอร์มสำรวจที่ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. มีวัสดุเกะกะอยู่กับพื้นที่อาจทำให้พนักงานสะดุดลื่นล้มหรือไม่ 
2. แสงสว่างในบริเวณพื้นพอเพียงหรือไม่ 
3. มีอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าในบริเวณนั้นหรือไม่ 
4. มีเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องซ่อมหรือไม่ 
5. มีเสียงดังในบริเวณงานที่เป็นอุปสรรคในการสนทนาหรือไม่ 
6. อาจมีการระเบิดในบริเวณนั้นหรือไม่ 
7. เครื่องป้องกันและผจญเพลิงมีพร้อมที่จะใช้ได้หรือไม่ และพนักงานได้รับการฝึกเพื่อใช้งานหรือไม่ 
8. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือไม่ เช่น เบรก , ที่กั้น
เหนือศีรษะ , ให้สัญญาณ , เสียงสัญญาณ 
10. มีการทำเครื่องหมายชี้ทางออกฉุกเฉินหรือไม่ 
11. พนักงานได้รับการฝึกอบรมในการทำงานหรือไม่ 
12. พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
13. มีพนักงานบ่นปวดศีรษะ มีปัญหาการหายใจ วิงเวียนหรือได้รับกลิ่นฉุนหรือไม่ 
14. การระบายอากาศมีเพียงพอหรือไม่ 
15. มีการทดสอบ , ตรวจวัดว่ามีปริมาณออกซิเจน , ไอหรือก๊าซพิษหรือไม่ 
สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วจะต้องมีสิ่งสำรวจเพิ่มเติมมากกว่านี้ ผลของการสำรวจจะเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.samutprakarnsafety.com
 
   
 
   
 
 
  Copyright © Zeko Safety Solutions. All rights reserved. Extreme Safety Solutions Think About Zeko
  12/570 ชั้นที่ 1 หมู่ 15 ซอยบางนา-ตราด 39 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Email : sale zeko safety
  TEL : 02-136-4881
  บริการ Zeko Safety Solutions : จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้, อุปกรณ์เซฟตี้ราคาถูก-ราคาส่ง, โปรโมชั่นอุปกรณ์เซฟตี้, ร้านค้าอุปกรณ์เซฟตี้, จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกัน
 
 
เมนูหลัก :
หน้าแรก | สินค้าและบริการ | โปรโมชั่น | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บทความความปลอดภัย
อุปกรณ์เซฟตี้ : อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ | อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ | อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย | ถุงมือนิรภัย | รองเท้าเซฟตี้ | อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง | อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน | อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี | แผ่นป้ายสัญลักษณ์ | อุปกรณ์จราจร | อุปกรณ์ดับเพลิง|ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม |